Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbiedingen
Artikel 5 – Overeenkomsten
Artikel 6 – Prijzen
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Afkoelingsperiode en annulering
Artikel 9 – Levertijd, levering en risico
Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 11 – Garantie/Reclame
Artikel 12 – Keuring
Artikel 13 – Niet-nakoming/Ontbinding/Opschorting
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Persoonsgegevens
Artikel 18 – Partiele niettigheid
Artikel 19 – Plaats van nakoming, toepasselijkheids recht, bevoegde rechter

Artikel 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2. IDENTITEIT ONDERNEMING
Handelsnaam: 24Bodycontrol
Merknaam: 24Bodycontrol
Vestigingsadres: Fransestraat 9
Postcode: 6524 HP Nijmegen
KvK-nummer: 56847440
Btw-identificatienummer: NL852329842B01

Artikel 3. TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van 24Bodycontrol;
3.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
3.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen 24Bodycontrol en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van24Bodycontrol.
3.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door 24Bodycontrol niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door 24Bodycontrol is bevestigd.

Artikel 4. AANBIEDINGEN
4.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door 24Bodycontrol desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
4.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden 24Bodycontrol niet.

Artikel 5. OVEREENKOMSTEN
5.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat 24Bodycontrol de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van 24Bodycontrol en deze algemene voorwaarden.
5.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
5.3. Wederpartij en 24Bodycontrol komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 5.1 en 5.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
5.4. Het minimum bestelbedrag is € 10,00 exclusief verzendkosten.

Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die 24Bodycontrol zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
6.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Bestellingen boven € 100,00 worden gratis verzonden. Bezorgkosten onder de € 50,00 bedragen €7,95. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de producten verder voor verantwoording koper.
6.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is24Bodycontrol gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 7. BETALING
7.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.
7.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd.
7.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
7.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is 24Bodycontrol alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
7.5. Alle door 24Bodycontrol gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
7.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande postenrente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 8. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING
8.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van veertien dagen terugsturen, waarbij alleen het vastgestelde bedrag voor het terugsturen betaald hoeft te worden.
8.2. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan 24Bodycontrol worden aangeboden, dan draagt 24Bodycontrol zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
8.3. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door 24Bodycontrol ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door 24Bodycontrol ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 9. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO
9.1. In beginsel streeft 24Bodycontrol ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
9.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
9.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit 24Bodycontrol kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens 24Bodycontrol tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij 24Bodycontrol niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
9.5. Wederpartij dient de bij 24Bodycontrol gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door 24Bodycontrol opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij.
24Bodycontrol zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomstzonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van 24Bodycontrol op schadevergoeding.

Artikel 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
10.1. 24Bodycontrol zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. 24Bodycontrol is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij 24Bodycontrol.
10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 24Bodycontrol aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 24Bodycontrol worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan 24Bodycontrol zijn verstrekt, heeft 24Bodycontrol het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11. GARANTIE/RECLAME
11.1. 24Bodycontrol garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
11.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat 24Bodycontrol in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
11.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
11.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
11.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van 24Bodycontrol op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van 24Bodycontrol;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens 24Bodycontrol (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
11.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door 24Bodycontrol gegrond wordt bevonden, zal 24Bodycontrol te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
11.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.11.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door 24Bodycontrol gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door 24Bodycontrol vastgesteld.

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
13.1. 24Bodycontrol is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring
doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van 24Bodycontrol passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1. 24Bodycontrol is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 24Bodycontrol of leidinggevende ondergeschikten.
15.2. 24Bodycontrol evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (nietleidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
15.3. 24Bodycontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
15.4. Wederpartij dient 24Bodycontrol altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 16. OVERMACHT
16.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van 24Bodycontrol, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakomingredelijkerwijs niet van 24Bodycontrol kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën,
vorstverlet, tekortkoming van derden die door 24Bodycontrol ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
16.2. Overmacht geeft 24Bodycontrol het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 17. PERSOONSGEGEVES
24Bodycontrol zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
19.1. De vestigingsplaats van 24Bodycontrol is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens 24Bodycontrol moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 24Bodycontrol is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en
24Bodycontrol gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden 24bodycontrol.nl